Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Hervis klub Najít prodejnu
Menu      
mega-count-button-down

Výherce

Dita Beranová
PSČ: 678 01

Gratulujeme! 

„Soutěžte s Hervisem o horské kolo KTM PEAK RS 29“

 

 

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „„Soutěžte s Hervisem o horské kolo KTM PEAK RS 29“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1. Zadavatel a organizátor soutěže:

 

HERVIS Sport a móda, s.r.o.

 

IČ: 25607626, se sídlem: Nákupní 389/2, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54377 (dále jen ,,zadavatel”).

 

2. Termín a místo konání soutěže:

 

Soutěž probíhá v termínu od 4. 11. 2017 do 5. 11. 2017 od 9:00 do 16:00 hod. v Táboře v areálu Komora na Mistrovství Evropy v Cyklokrosu

 

3. Účast v soutěži:

 

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je plně způsobilá k právním úkonům, která potvrdí při registraci soutěžícího souhlas s těmito pravidly, se zpracováním osobních údajů a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“, „účastník“ “hlasující” nebo „účastník soutěže“). Výhry v soutěži jsou společné pro Českou Republiku a Slovenskou republiku.

 

4. Pro zapojení se do soutěže:

 

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

 

a)    v období trvání soutěže, tedy od 4. 11. 2017 do 5. 11. 2017 od 9:00 hod do 16:00 hod. navštíví na místě konání soutěže stánek zadavatele označený jako expozice společnosti Hervis,

b)    vyplní anketní lístek, který na místě obdrží,


 

b)    vyplní potřebné údaje k registraci:

 

-       své kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailovou adresu a PSČ),

 

-       potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále jen „registrace“).

 

 

 

Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. V případě dotazů mohou soutěžící napsat na kontaktní e-mail zástupce provozovatele soutěže info@hervis.cz. Podmínkou účasti v soutěži je vlastní e-mailová adresa, která slouží jako identifikační znak každého soutěžícího pro registraci v soutěži. Účastník se může soutěže účastnit pouze s jedním jménem a jednou e-mailovou adresou.

 

V soutěži není dovoleno, aby se jedna fyzická osoba registrovala pod více e-mailovými adresami, takovéto jednání povede k vyřazení ze soutěže. Kódování jakýchkoliv scriptů na automatické hlasování pod více jmény nebo e-mailovými adresy je zakázáno.

 

Při důvodném podezření o porušení pravidel budou všechny registrace soutěžícího (soutěžících) bez jakéhokoliv oznámení, uvedení důvodu a stanovení náhrady ze soutěže vyloučeny.

 

5. Ceny v soutěži

 

V soutěži se hraje pouze o jednu výhru - pánské jízdní kolo KTM PEAK RS 29 v hodnotě 29.990,- Kč.

 

Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži (zadavatel) nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou produktem výhry. Cena ani její část nelze směnit za hotovost.


6. Určení výherce

 

Vyplněné anketní lístky budou vhozeny do k tomu určeného boxu a budou zařazeny do slosování. Slosování proběhne dne 14. 11. 2017 v centrále zadavatele na adrese Nákupní 389/2, Štěrboholy, 102 00 Praha 10. Výherce soutěže může být pouze 1 osoba. Soutěž končí předáním výhry, nejpozději však dne 30. 11. 2017.

 

Výherce bude kontaktován nejpozději do 15. 11. 2017, z e-mailové adresy nikola.nevorankova@hervis.cz s informacemi o své výhře a dále s pokyny zadavatele k obdržení ceny, na e-mailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace. Výherce je povinen kontaktovat do 14 dní od odeslání informativního e-mailu zpět zadavatele soutěže za účelem dohodnutí podmínek předání výhry. Po uplynutí 7 dní z uvedené lhůty bude výherce znovu kontaktován připomínkovou e-mailovou zprávou. Neodpoví-li výherce hlavní výhry v uvedené lhůtě, pak hlavní výhra připadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím přidělení dalšímu soutěžícímu v pořadí. Zadavatel soutěže neodpovídá za to, pokud informativní e-maily budou ukládány (tzv. padat) do spamové či nevyžádané pošty soutěžícího. Soutěžící odpovídá za kontrolu pošty i v tomto rozsahu. Zadavatel soutěže nenese odpovědnost za vady na výhře.

 

7. Osobní údaje

 

 

a)    Registrací do soutěže dle těchto pravidel účastník schvaluje tato pravidla a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící registrací do soutěže dle těchto pravidel souhlasí se zařazením osobních údajů soutěžícího v rozsahu hlasování (registrace) při uplatňování výhry poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení, e-mail, kontaktní adresa (dále jen „údaje“) do databáze zadavatele, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových soutěžích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. – tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez


zbytečného odkladu předat. Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

b)    Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je zadavatel oprávněn užít v souladu s v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

 

8. Ostatní podmínky soutěže

 

 

a)    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato pravidla jsou vyvěšena na webové stránce zadavatele a budou k dispozici rovněž v tištěné podobě v době a na místě konání soutěže.

 

b)    Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u zadavatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.hervis.cz.  

 

c)    Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k zadavateli soutěže nebo společnostem technicky zajišťujícím soutěž a jejich rodinní příslušníci.

 

d)    Zadavatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

e)    V případě, že se výherci nepodaří výhru opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Výhra tedy propadá zadavateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití.

 

f)     Zadavatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakékoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí zadavatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 

g)    Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch zadavatele soutěže.

 

h)    Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

 

i)      Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher). Výhry není


možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

j)      Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno.

 

k)    Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele, než je uvedeno v těchto pravidlech.

 

l)      Účastníci soutěže berou na vědomí, že výhra podléhá dani z příjmu (a v případě Slovenské republiky navíc výhra podléhá i jiným odvodům).

 

-       V případě výherců z České republiky zadavatel soutěže vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

 

-       V případě, že bude výhercem osoba s trvalým pobytem ve Slovenské republice, bere účastník na vědomí, že výhra s hodnotou přesahující 350 EUR je v souladu s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, předmětem daně z příjmu fyzických osob. Zároveň bere na vědomí, že z uvedeného příjmu je účastník povinen uhradit odvod na zdravotní pojištění ve smyslu platných právních předpisů. Zadavatel soutěže se zavazuje nahradit výherci pouze jím uhrazenou daň z příjmu fyzických osob, pokud výherci tato zákonná povinnost vznikla, ale pouze ve výši odpovídající dani z příjmu fyzické osoby z hodnoty výhry (která je předmětem této soutěže) přesahující 350 EUR.

 

Účastník bere na vědomí, že případné daňové doplatky, či další odvody nese v plném rozsahu sám.

 

m) Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.

 

 

 

V Praze dne 26. 10. 2017

14 dní na vrácení peněz
14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží
Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů
100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu
Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru