Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Hervis klub Najít prodejnu
Menu      
mega-count-button-down
Půjčovna lyží Půjčte si lyže v Hervisu

 

Sjezdové lyže si můžete půjčit na všech prodjenách Hervis s vyjímkou Freeport Outletu Hatě a prodejny na Hlavním nádraží v Praze.

Najdi nejbližší prodejnu

 

 

Všeobecné podmínky půjčovny

Podmínky půjčení

 1. Při půjčení je nutno předložit platný doklad, který prokáže Vaší totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
 2. Při půjčení se skládá záloha (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené výzbroje. Zálohu je možné složit výhradně v hotovosti
 3. Při půjčení se platí za sjednanou dobu nájmu předem půjčovné (viz. ceník)

Hervis pronájem lyží - Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění Hervis pronájem lyží - všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností Hervis Sport a móda, s.r.o., sídlem Praha 10, Nákupní 389/2, IČ 25607626

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované ve formuláři Hervis pronájem lyží, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutno předložit platný doklad totožnosti a složení jistiny (vratné zálohy). Jistina bude složena v hotovosti.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou ve formuláři Hervis pronájem lyží. Pokud nájemce vrátí vybavení později než do 16 hodin dne předem domluveného dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně.
 4. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu vybavení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při uzavření smlouvy.
 5. Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžíte pohledávky za nájemce, vyplívající z uzavřené nájemní smlouvy.
 6. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelu, k nimž je výrobcem určeno.
 7. Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platný na území, na němž bude vybavení užíváno.
 8. Nájemce je povinen, přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat třetí osoba, pro niž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 9. Nájemce prohlašuje, že převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 10. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 11. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 12. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 13. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.
  • Je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu pří lyžování, nemůže mu však zcela zabránit.
  • Uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.
  • Veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé
  • Převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasím.
 14. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákona.

 

14 dní na vrácení peněz
14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží
Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů
100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu
Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru