Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Hervis klub Najít prodejnu
Menu      
mega-count-button-down
Všeobecné obchodní podmínky

Prodávajícím a smluvním partnerem nabídek Online na této webové stránce je společnost HERVIS Sport a móda, s.r.o. (Česká republika).

 
HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Nákupní 389/2
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Česká republika

Identifikační číslo organizace: 256 07 626
Daňové identifikační číslo CZ25607626

Tel.: +420 800 200 201
Fax: +420 272 653 716
E-Mail: e-shop@hervis.cz

Jednatel: Gerhard Bradler, Roland Biladt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HERVIS Sport a móda, s.r.o. | Stav k 01.01.2017

Internetového obchodu Hervis Online Shop na internetové stránce www.hervis.cz

 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK (VOP)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí výlučně pro smlouvy se spotřebiteli, které budou uzavřeny prostřednictvím webové stránky www.hervis.cz se společností HERVIS Sport a móda, s.r.o., Nákupní 389/2, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy, Česká republika (dále pouze zkráceně Hervis). Prodej není určen podnikatelům/firmám. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) proto platí pro všechny nabídky, dodávky a služby společnosti Hervis, nezávisle od toho, jaké komunikační prostředky byly využity při uzavírání smlouvy. V rámci internetového obchodu Online-Shop lze brát zřetel pouze na objednávky, u nichž byl použit uvedený systém. Jiným objednávkám (jako kupříkladu objednávkám přes e-mail, telefonickým objednávkám), žel, nemůže společnost Hervis vyhovět.

Zaregistrujete-li se jako zákazník a rovněž zadáním objednávky uznáváte platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a prohlašujete, že s nimi souhlasíte. Společnost Hervis je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky (VOP) kdykoliv upravit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změny VOP budou zákazníkovi oznámeny nejméně 30 dnů před datem účinnosti změny. Zákazník je povinen se se změnou VOP seznámit a je oprávněn kupní smlouvu ve lhůtě dvou (2) měsíců od oznámení změny, nejdéle však do data účinnosti obchodních podmínek písemně vypovědět. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi zákazníkovi. Neprojeví-li zákazník včas písemně vůli kupní smlouvu vypovědět, stávají se novelizované VOP závazné pro další smluvní vztah podle kupní smlouvy. Upravené VOP se stávají závazné pro kupní smlouvu také zadáním objednávky za účinnosti upravených VOP.

Jiné obchodní podmínky, zejména obchodní podmínky zákazníků, platí pouze, uznala-li je výslovně písemně společnost Hervis. Bez souhlasu zákazníků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, žel, nákup není možný.

 

 

2. NABÍDKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Objednávky a uzavření smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu Hervis Online Shop se přijímají výlučně od svéprávných zákazníků, s trvalým bydlištěm v České republice.

Objednávky a dodávky jsou možné prostřednictvím internetové stránky www.hervis.cz.

Pro objednání zboží prostřednictvím Internetového obchodu je třeba vyplnit objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje mj.:

·         informace o objednávaném zboží, které vložíte do svého elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě;

 

·         informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží;

 

·         údaje o Vás jako kupujícím, zejména Vaše jméno, příjmení, adresu pro dodání zboží, emailový a telefonický kontakt. Tyto údaje je třeba vyplnit, pokud již nejste přihlášeným registrovaným uživatelem Internetového obchodu společnosti Hervis;

 

·         další údaje, které může společnost Hervis s ohledem na charakter zboží nebo osobu kupujícího požadovat.

 

Před odesláním vyplněného formuláře („objednávky“) je Vám vždy umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Vámi byly do objednávky vloženy, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v Internetovém obchodě, a to až do okamžiku odeslání objednávky.

 Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami prohlašujete, že Vám byly poskytnuty dostatečným a srozumitelným způsobem informace o možnosti kontrolovat a měnit údaje zadané v objednávce. 

Objednávku resp. rezervaci můžete odeslat kliknutím na příslušný ovládací prvek na webových stránkách Internetového obchodu. Údaje uvedené v objednávce resp. rezervaci jsou společností Hervis považovány za správné.

Společnost Hervis Vám bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdí doručení objednávky emailovou zprávou zaslanou na  emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu. Uvědomění o doručení Vaší objednávky společnosti Hervis se ještě nepovažuje za přijetí objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací). Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti nabídce zaslané ze strany společnosti Hervis se považuje za nový návrh k uzavření kupní smlouvy. Zákazník je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se souhlasem společnosti Hervis.

Společnost Hervis si vyhrazuje právo nepřijmout objednávky Online. Rozhodnutí o tom je na svobodném uvážení společnosti Hervis. Odmítnutí objednávky musí být věcně odůvodněno. Nezrealizuje-li společnost Hervis objednávku Online, společnost Hervis neprodleně oznámí tuto skutečnost objednavateli e-mailem.

Společnost Hervis prodává zboží výlučně spotřebitelům a pouze v běžných maloobchodních množstvích.

Společnost Hervis je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na výši kupní ceny zboží, množství dodávaného zboží, složitost nebo nákladnost dopravy aj.) od Vás vyžadovat dodatečné potvrzení objednávky, a to v písemné formě nebo telefonicky.

Pokud není v konkrétním případě sjednáno jinak, nepožaduje společnost Hervis zálohu na kupní cenu zboží objednaného v Internetovém obchodě.

Barevné odchylky mezi barvami, zobrazenými na webové stránce a skutečnými barvami modelů mohou být závislé na barevném podání Vašeho počítače. Společnost Hervis proto nepřebírá žádnou záruku za to, že barvy, zobrazené na webové stránce odpovídají skutečným barvám modelů.

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami prohlašujete, že souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či náklady vzniklé v souvislosti s užitím Internetového obchodu z Vaší strany o (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte vždy sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby účtované poskytovateli telekomunikačních služeb.

  

3. CENY

Platí ceny v příslušné měně dané země (vč. zákonné daně z přidané hodnoty), které jsou uvedené na stránkách internetového obchodu Hervis v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zjevné omyly při stanovení ceny jsou vyhrazeny. V uvedených cenách ovšem nejsou zahrnuty případné náklady na dopravu uvedené v čl. 4 těchto VOP. Platba za zboží se uskuteční platební kartou, dobírkou anebo platbou předem (viz bod 5). Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu také tehdy, pokud bylo zboží poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

Informace o nákladech na dopravu zboží jsou uvedeny v bodě 4 těchto všeobecných obchodních podmínek a zároveň jsou Vám sděleny při zadání objednávky v Internetovém obchodě v rámci volby jednotlivých způsobů dopravy.

Před dokončením objednávky jste společností Hervis vždy informován(a) o celkové ceně za dodání zboží zahrnující kupní cenu zboží, daně a poplatky a náklady na dopravu zboží.

Smluvní strany sjednávají, že pokud není v konkrétním případě na webových stránkách společnosti Hervis uvedeno jinak, nelze případné slevy z kupní ceny poskytnuté společností Hervis v rámci jedné kupní smlouvy vzájemně kombinovat.

V procesu objednávky není možné uplatnit jiné poukazy či kupóny než ty distribuované prostřednictvím Hervis.cz. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. 

Objednávka bude zároveň automaticky stornována, dojde-li ke zneužití slevových kupónů a poukazů.

 

 4. PŘEPRAVNÍ NÁKLADY

 Přepravní náklady na dodávku:  

Způsob doručení/kategorie výrobků

Náklady na dopravu

Příklady

Click & Collect

   0 Kč

bezplatné vyzvednutí v prodejně

Poplatek za dobírku

25 Kč

při platbě na dobírku zaplatíte kromě nákladů na přepravu uvedených na faktuře společnosti HERVIS poplatek za dobírku 25 Kč.

Standartní doručení

 75 Kč

standardní cena za dopravu pro veškerý sortiment

Příslušná platná daň z přidané hodnoty tvoří součást přepravních nákladů. Doručení do jiných zemí v současnosti není možné.

 

 4.1 Řádné doručení

 Náklady platí pro objednávku. Částka obsahuje náklady na obvyklé balení, náklady na doručení a pojištění. Při dílčích dodávkách je paušální poplatek účtován pouze jednou.

  4.2 Neskladné zboží (delší než 1,2 m; např. jízdní kola)

Pro neskladné druhy zboží se uplatňují příplatky na neskladné zboží, definované podle příslušného doručovacího partnera (viz tabulku výše). Klasifikovat zboží jako neskladné je oprávněna výhradně společnost Hervis dle svého volného uvážení.

 

 4.3 Kusové zboží/doručení spedicí

Neskladné položky, které jsou ještě navíc i neobvykle velké a těžké, jsou doručovány, prostřednictvím zkušených logistických firem. Spedice Vám dodá Vaše zboží až po 1. vchodové dveře. Klasifikovat zboží jako kusové je oprávněna výhradně společnost Hervis dle svého volného uvážení.

  4.4 Poplatek za dobírku

Při platbě na dobírku vznikají zpravidla dodatečné náklady. Poplatek za dobírku platíte přímo doručovateli a tyto náklady proto netvoří součást přepravních nákladů, účtovaných společností Hervis.

 

4.5 Vyzvednutí na prodejně (Click & Collect)

Pokud vyžijete možnosti vyzvednutí zboží na prodejně, náklady na dopravu zboží do této prodejny hradí Hervis

 

 4.6. Jiná ujednání v souvislosti s dopravou zboží

Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, kdy je z důvodů ležících na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinen/povinna uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodáním zboží.

 

5. PLATBA A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Cena za dodání zboží je splatná nejpozději při dodávce zboží. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti Hervis až do zaplacení ceny za dodání zboží v plné výši. Platba může být provedena platební kartou, dobírkou (viz rovněž bod 4.4) anebo platbou předem.

  5.1 Platební karta

 Za zboží lze platit těmito platebními kartami: Visa, Mastercard, DinersClub, American Express.

Platby online se uskuteční prostřednictvím našeho partnera PayUnity dle platných bezpečnostních standardů. Pro uskutečnění platby budete přesměrováni na webové stránky společnosti PayUnity. Odečet z Vaší kreditní karty se uskuteční k datu odeslání zboží. Pokud je v objednávce zboží nadměrné velikosti, které je nutné doručit spedicí, bude částka odečtena z Vašeho konta při uzavření objednávky.

 

 

5.2 Dobírka 

Při platbě na dobírku platíte poplatek za dobírku přímo doručovateli (poplatky za dobírku viz v bodu 4). Poplatky za dobírku netvoří součást přepravních nákladů, účtovaných společností Hervis.

Pokud zvolíte možnost vyzvednutí zboží na prodejně, není možná platba dobírkou. Platba dobírkou rovněž není možná při doručování neskladného zboží ( viz. 4.3.) Pro zaplacení zboží můžete využít platbu kreditní kartou nebo bankovním převodem (platba bankou předem).

  

5.3 Platba předem 

Při zaplacení zboží platbou předem převedete fakturovanou sumu do 7 dnů po uzavření smlouvy na náš uvedený účet. Objednané zboží zůstává do této chvíle pro Vás rezervováno. Od tohoto okamžiku, žel, nemůžeme již na Vaši objednávku brát zřetel. Zásilka bude odeslána až po připsání platby na náš účet.

  

6. DODACÍ PODMÍNKY

 6.1 Dodací adresa

 Zásilky se doručují pouze do České republiky. Dodávka bude doručena prostřednictvím logistických firem ze skladu na adresu příjemce, kterou jste uvedli. Není-li dodávka možná, jelikož příslušné zboží není na skladě anebo opozdí-li se dodávka z jiného důvodu, společnost Hervis Vás bude informovat e-mailem.

Společnost Hervis neručí za předpokládaný dodací termín. Obvyklá dodací lhůta do České republiky je 3 – 10 pracovních dnů, pokud není v kupní smlouvě či v potvrzení objednávky určeno jinak. Dodržení takto určené dodací lhůty je podmíněno splněním smluvních povinností zákazníka. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodání dodávky zpožděno kvůli nepředvídaným událostem, zejména událostem vis maior, a dále při nesplnění subdodávek Hervisu a v případech ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Při převzetí zboží od dopravce Vám vzniká povinnost zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Nejste povinen/povinna zboží převzít, pokud zjistíte, že obal zboží je porušen způsobem svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky. O tomto je třeba vyrozumět dopravce na místě a společnost Hervis zprávou zaslanou na emailovou adresu společnosti Hervis nebo telefonicky na kontaktní linku společnosti Hervis.

 

Prodávající může zajistit doručení zboží zakoupeného v internetovém obchodě Hervis prostřednictím společnosti Hervis Sport und Modegesellschaft m.b.H., Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Rakousko. V takovém případě zůstává smluvní stranou kupní smlouvy nadále HERVIS Sport a móda, s.r.o.

 

6.2 Vyzvednutí na prodejně (Click & Collect)

 Pokud jste zvolili možnost vyzvednutí zboží na prodejně, obdržíte z Vámi zvolené prodejny informační e-mail, jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí. Zboží Vám bude vydáno po předložení Výzvy k vyzvednutí zásilky a po předložení dokladu totožnosti. Platba dobírkou v tomto případě není možná.

Pokud si nevyzvednete Vaši zásilku do 14 dní od obdržení této výzvy, budeme nuceni odstoupit od kupní smlouvy a právo na vydání zboží zanikne. Pokud bylo zboží již zaplaceno, obdržíte Vaši platbu zpět stejným způsobem. Při platbě bankovním převodem budete vyzváni naším zákaznickým oddělením k doplnění bankovních údajů.

  

6.3 Rezervace na prodejně

 Společnost Hervis umožňuje zboží vybrané online rezervovat na prodejně, avšak v závislosti na dostupnosti požadovaného zboží ve zvolené prodejně. Jakmile Hervis obdrží Váš požadavek na rezervaci, ještě jednou prověří dostupnost zboží a bude Vás kontaktovat emailem nebo prostřednictvím SMS do 24 hodin. Jestliže je zboží dostupné, bude po dobu tří dnů rezervováno v prodejně na Vaše jméno. 24 hodin před uplynutím lhůty pro vyzvednutí budete ještě jednou emailem nebo prostřednictvím SMS upozorněni. Po uplynutí tří dnů již nelze rezervaci z organizačních důvodů déle držet  - rezervace bude stornována.

Povinnost zakoupit rezervované zboží neexistuje. Při vyzvednutí zboží je nutné předložit potvrzení o rezervaci. Adresa zvolené prodejny vč. otevírací doby je uvedena v potvrzení rezervace. Při rezervaci zboží přes internet (rezervace na prodejně) nelze uplatnit žádnou probíhající akci či slevu při vyzvednutí zboží na prodejně, jelikož se nejedná o nákup na eshopu.

 

  7. NÁSLEDKY OPOŽDĚNÍ DODÁVKY

 Společnost Hervis nenese odpovědnost za překážky při přepravě zboží u dodavatelů a výrobců. Není-li dodávka anebo dodržení domluvené dodací lhůty ze strany společnosti Hervis za okolností, na něž společnost nemá vliv, možná, je společnost Hervis oprávněna, od smlouvy zcela anebo částečně odstoupit. Společnost Hervis Vás v této věci neprodleně vyrozumí. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny. Poukázali-li jste již platbu anebo byl-li již Váš účet zatížen, společnost Hervis Vám tyto částky bezplatně vrátí.

 

 

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY / VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

 

8.1 Právo na odstoupení od objednávkyV souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) můžete odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní od převzetí zboží, jste-li spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ a objednávka zboží byla Vámi zaslána prostřednictvím našeho internetového obchodu Online-Shop.

 

Souhlasem s těmito VOP prohlašujete, že Vám bylo o této možnosti společností Hervis poskytnuto řádné poučení. V případě, že bylo předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti Hervis odesláno ve lhůtě uvedené v tomto bodě.

V odstoupení od objednávky není zapotřebí uvádět odůvodnění. K dodržení lhůty postačuje včasné odeslání zboží na adresu pro vrácení zboží, uvedenou na faktuře. Při případných otázkách, prosím, oslovte kontaktní pracoviště ve své zemi, uvedené v tabulce níže.

Odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu musí být písemné a musí být oznámeno společnosti Hervis poštou nebo e-mailem na tyto adresy:

  Poštou

E-mail

Telefonicky

Faxem

Hervis sport a móda, s.r.o.

Hervis e-shop
Nákupní 389/2
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Česká republika

info@hervis.cz

+420 800 200 201

pondělí - pátek
08:30 do 16:30 hod

+420 272 653 716

 

V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zřetelně označeno alespoň zboží, číslo objednávky (kupní smlouvy) a údaje o Vás jako kupujícím. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit vzorový formulář poskytovaný společností Hervis na webových stránkách Internetového obchodu.

Společnost Hervis Vám písemně potvrdí přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu bez zbytečného odkladu.

Odstoupíte-li od smlouvy, je nutno zaslat nebo předat společnosti Hervis bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které Vám bylo dodáno na základě zaniklé kupní smlouvy. Zboží by mělo být, pokud to jeho povaha umožňuje, vráceno v původním stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a s kopií dokladu o koupi. Při nedoložení dokladu o koupi musíte prokázat uzavření kupní smlouvy se společností Hervis jiným způsobem.

Vyslovením souhlasu s těmito VOP berete na vědomí, že nemůžete odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ, tj. zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil jejich původní obal.

Při odstoupení od smlouvy (mimo reklamace) nevracíme poštovné. 

8.2 Vrácení zásilky a náklady

 Při vrácení zboží ze strany v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může po Vás společnost Hervis požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Společnost Hervis má rovněž vůči Vám právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady může společnost Hervis jednostranně započíst oproti Vaší pohledávce na vrácení ceny za dodání zboží.

Jestliže byl Vámi zvolen jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost Hervis nabízí, vrátí Vám společnost Hervis náklady na dodání zboží (tzn. cenu za přepravu zboží k Vám) ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Vyslovením souhlasu s těmito VOP berete na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ ponesete náklady na navrácení zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 Společnost Hervis může v konkrétním případě nést Vaše náklady na vrácení zboží, a to zejména u neskladného zboží (bod 4.2.) či kusového zboží (bod 4.3.), pokud je tato skutečnost výslovně uvedena na Webových stránkách společnosti Hervis či v jiných reklamních a propagačních materiálech společnosti Hervis nebo pokud je tak s Vámi v konkrétním případě sjednáno. Konečné rozhodnutí o tom, zda Vám budou náklady na vrácení zboží hrazeny, je v konkrétním případě předmětem volného uvážení společnosti Hervis. Stejně tak je společnost Hervis oprávněna jednostranně určovat, které zboží lze považovat za neskladné či kusové.   

 

 8.3 Následky odstoupení od objednávky

 Při odstoupení od kupní smlouvy Vám bude cena za dodání zboží vrácena stejným způsobem, jakým byla zaplacena společnosti Hervis. Při platbě na dobírku a platbě předem Vás bude kontaktovat náš zákaznický tým a vyžádá si od Vás údaje Vašeho účtu. Společnost Hervis Vám vrátí přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím vyslovíte souhlas. Cena za dodání zboží Vám bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy společnosti Hervis, za předpokladu, že zboží bylo společnosti Hervis již vráceno nebo alespoň prokázáno jeho odeslání společnosti Hervis.

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi společností Hervis a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, tudíž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vám vzniká povinnost spolu se zbožím společnosti Hervis vrátit i poskytnutý dárek. Společnost Hervis není povinna Vám vrátit zaplacenou cenu za dodání zboží, až do okamžiku, kdy vrátíte poskytnutý dárek, či prokáže jeho odeslání společnosti Hervis.

Přejete-li si online zakoupené zboží vyměnit za jinou velikost anebo barvu, postupujte stejně, jako když odstoupíte od koupě/objednávky a následně si jednoduše objednejte požadované zboží podle svého přání na internetové stránce www.hervis.cz.

  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 Na zboží, prodávané přes internetový obchod Online Shop, platí režim zákonné odpovědnosti za vady, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Hervis však neodpovídá za vady zboží vzniklé:

-       po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka bez zavinění Hervisu;

-       v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování,

-       způsobené zákazníkem nebo třetí osobou.

  

9.1. Jakost zboží při převzetí

 Společnost Hervis Vám odpovídá za to, že zboží při převzetí z Vaší strany nemá vady ve smyslu ustanovení § 2161 OZ. Zejména Vám společnost Hervis odpovídá za to, že v době, kdy jste převzal(a):

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Hervis nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

b)      se zboží hodí k účelu, který pro její použití společnost Hervis uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví- li se vada dle předchozího bodu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Souhlasem s těmito VOP berete na vědomí, že veškeré informace o zboží uvedené v Internetovém obchodě, zejména popisy, specifikace a fotografie zboží jsou pouze orientační. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde u dodaného zboží k podstatné změně v povaze, charakteru nebo kvalitě zboží oproti popisu, specifikaci či fotografii zboží uvedeným v Internetovém obchodě, nejedná se o nedodržení ustanovení jakosti zboží při převzetí dle bodu 9.1. těchto VOP ze strany společnosti Hervis.

Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené v bodě 9.1., máte právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Při odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce je Vám společnost Hervis povinna vrátit Vámi zaplacenou cenu za dodání zboží.

Práva podle předchozího ustanovení bodu 9.1. Vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud jste tuto vadu sám způsobil(a).

  

9.2. Záruka za jakost

 Jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Je-li na zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení OZ o záruce za jakost.

Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením zboží, nesprávnou obsluhou zboží nebo nedovolenými pokusy o opravu zboží, provedenými vlastníkem anebo třetí osobou ani na případné škody v důsledku výše uvedených skutečností vzniklé. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá společnost Hervis za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí z Vaší strany. Kratší životnost zboží vzhledem k uvedenému opotřebení zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Práva ze záruky nemáte také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Vás vnější událost.

Záruční doba běží od okamžiku, kdy je vám zboží odevzdáno; bylo-li Vám zboží odesláno, běží záruční doba od okamžiku, kdy je Vám zboží doručeno. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než společnost Hervis, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud jste objednal(a) uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl(a) k provedení služby potřebnou součinnost.

Požádáte-li o to, potvrdí Vám společnost Hervis v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění.

Kromě práv uvedených v bodě 9.1. můžete v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, uplatnit právo na:

a)      na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady;

 

b)      na odstranění vady opravou věci;

 

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 

d)     na odstoupení od smlouvy.

 

Informaci o tom, jaké právo na dle předchozího bodu jste zvolil(a) jste povinen/povinna sdělit společnosti Hervis při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez souhlasu společnosti Hervis; to neplatí, byla-li žádána oprava vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost Hervis vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Vám, že vady neodstraní, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Nezvolíte-li si své právo včas, máte práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže). Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám společnost Hervis nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost Hervis nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, může společnost Hervis dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Hervis odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li společnost Hervis vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůžete změnit bez souhlasu společnost Hervis.

Má-li zboží vadu, z níž je společnost Hervis zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Prosíme Vás, nahlaste své nároky, vyplývající ze záruky výrobce, přímo servisnímu pracovišti výrobce (informace jsou přiloženy u výrobku) anebo pobočce společnosti Hervis podle svého rozhodnutí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost Hervis nebo servisní pracoviště od Vás obdrželo reklamované zboží. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí Vám společnost Hervis nebo servisní pracoviště v písemné formě, kdy jste právo uplatnil(a), jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

  

10. NÁHRADA ŠKODY

 Zboží je po dobu přepravy k zákazníkovi pojištěno. Poškození, která vzniknou při přepravě, neprodleně uplatněte u dopravce.

Při koupi výbavy pro zimní sporty (lyžařská obuv, lyžařské soupravy, snowboardové soupravy, soupravy pro běh na lyžích a skialpové sety) v internetovém obchodu Hervis Online Shop, neprovádíme montáž, nastavování a kontrolu funkční sestavy lyže - vázání – obuv ve smyslu příslušných národních popř. mezinárodních norem pro kvalitu (např. ISO 11088, 13993, 11110, 8061). Vaše zakoupené výrobky pro zimní sporty jsou dodávány bez montáže a bezpečnostního seřízení. Proto doporučujeme všem klientům, aby tyto úkony svěřili odborným servisním dílnám.

K tomuto účelu jsou Vám samozřejmě k dispozici i naše vybrané pobočky. Abychom předešli jakýkoliv nedorozuměním, výslovně Vás upozorňujeme na skutečnost, že odborná montáž ani seřízení nejsou součástí kupní ceny (Online).

Všechna jízdní kola, zakoupená v internetové prodejně Hervis Online Shop, jsou dodávána částečně smontována a zabalena v kartonové krabici. Pro odbornou a správnou konečnou montáž se, prosím, obraťte na způsobilou prodejnu jízdních kol anebo pobočku společnosti Hervis podle svého rozhodnutí. Konečná montáž jízdního kola není součástí kupní ceny přes internetový obchod Hervis Online.

Odpovědnost společnosti Hervis vůči objednavateli za jakékoliv škody, vyplývající z používání výrobků, zakoupených přes internetový obchod Hervis Online, je vyloučeno, pokud společnosti Hervis, popř. jejím zákonným zástupcům anebo spolupracujícím společnostem nelze vytýkat zavinění, úmyslné jednání anebo hrubou nedbalost a pokud následně nevyplyne nic jiného.

Odpovědnost za škody, související s ohrožením života, s tělesným zraněním anebo poškozením zdraví zůstávají výlukami ze záruky, uvedenými výše, nedotčeny.

  

11. INFORMACE POSKYTOVANÉ SPOTŘEBITELI

 Společnost Hervis Vás jako spotřebitele informuje o tom, že:

 

·         uzavřená kupní smlouva je společností Hervis archivována v elektronické podobě a není přístupná;

 

·         kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám;

 

·         informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP a z objednávkového formuláře, kde je celý proces srozumitelně popsán;

 

·         o možnostech zjištění a opravování chyb při zadávání dat ve Vaší objednávce jste byl informován v bodě 2 těchto VOP, kde je srozumitelným způsobem popsán mechanismus zadávání objednávky na webových stránkách Internetového obchodu;

 

·         informace o Vašich nákladech spojených s užitím prostředků komunikace na dálku v souvislosti se zadáním objednávky Vám byly poskytnuty v bodě 2 těchto VOP, neliší se však od základní sazby účtované poskytovateli telekomunikačních služeb;

 

·         kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;

 

·         společnost Hervis není ve vztahu k Vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ;

 

·         případné spory a stížnosti mezi společností Hervis a Vámi vyplývající z uzavřené kupní smlouvy je možnost řešit také mimosoudně, například za využití systému ADR dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Se stížností se můžete obrátit na kompetentní orgán, zejména na Českou obchodní inspekci;

 

·         na webových stránkách Internetového obchodu na adrese www.hervis.cz je Vám k dispozici poučení o právu odstoupit od smlouvy.

  

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli pro účely uzavření a plnění smlouvy (tj. jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo), a jež máme uloženy v našem systému, budou následně zpracovány a použity k přípravě Vaší smlouvy a jejímu následnému plnění (zpracování objednávky a vyúčtování).Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné avšak zároveň nezbytné k  uzavření a k náležitému plnění práv a povinností vyplývajících pro nás ze smlouvy. V případě, že nám uvedené osobní údaje neposkytnete nebo nebude souhlasit s jejich zpracováváním, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Jste povinni uvést osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj změní, jste povinni nás o této změně informovat bez zbytečného odkladu.

 

 

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány na serveru SPAR Rakousko, jakožto mateřské společnosti Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. - Rakousko. Předávání osobních údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou uzavřel Hervis se společností SPAR Rakousko. Akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřujete souhlas s předáním Vašich osobních údajů naší mateřské společnosti Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. – Rakousko.

 

 

Společnost Hervis bude při ukládání a zpracování Vašich osobních údajů přísně dodržovat obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a další relevantní předpisy platné na území České republiky.

 

Společnost Hervis bude při zohlednění stavu technických možností a ekonomické únosnosti uplatňovat všechna opatření, aby zaručil bezpečnost osobních údajů.

 

Společnost Hervis bude zejména při poskytování těchto služeb využívat služby pouze takových pracovníků a externích dodavatelů, kteří se zavázali vůči společnosti Hervis k dodržování zásad důvěrného nakládání s osobními údaji a povinností stanoveným příslušnými právními předpisy.

 

 

Vaše potřebné osobní údaje poskytneme dále pověřené firmě (PayUnity, www.payunity.com), a to výlučně za podmínek zákona, aby s nimi pracovala pro účely a po dobu trvání kontroly a v zájmu zabránění výpadků plateb. Společnost Hervis nemá přístup k údajům o Vaší kreditní kartě. Platbu zajišťuje PayUnity, která se zavazuje zakódovat údaje o Vaší kreditní kartě za použití SSL.

 

 

 

Společnost Hervis může zpracováním Vašich osobních údajů pověřit jiné třetí osoby, například naše obchodní partnery zajišťující odeslání a vybavení vráceného zboží, jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů údajů je uveden na webových stránkách společnosti Hervishttps://www.hervis.cz/store/ochrana-udaju .

 

Vaše osobní údaje budou společností Hervis zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě a společnost Hervis je může uchovávat po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po celou dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právní předpisy anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování osobních údajů.

 

Můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete zaslat buď v písemné podobě na kontaktní adresu společnosti Hervis, nebo v elektronické podobě na její kontaktní emailovou adresu. Společnost Hervis však může i bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy.

 

Máte následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 

·         právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům,

·         právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,

·         právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

·         právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,

·         právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).

 

Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde a dále Vám mohou být poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní e-mail společnosti Hervis: info@hervis.cz

 

 

 

Newsletter

 

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (včetně emailové adresy) pro účely zasílání informací a obchodních sdělení společnosti Hervis. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou, která by sama o sobě neumožňovala uzavření smlouvy.

 

 

V každém newsletteru máte možnost odhlásit se ze zasílacího systému. Každý newsletter obsahuje odkaz „Odhlásit“.

 

 

Hervis SportsClub

 

Souhlasíte, že osobní údaje, které sdělíte prostřednictvím Hervis SportsClubu, budou pořízeny, zpracovány, uloženy a využity pouze k interním účelům průzkumu trhu a marketingu. Tento souhlas lze kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat emailem na adresu info@hervis.cz. Osobní údaje zjištěné v rámci těchto webových stránek jsou ukládány na serveru společnosti SPAR Österreich, mateřské firmy společnosti Hervis Sport a móda, s.r.o.

 

S těmito údaji je nakládáno důvěrně v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, s českými předpisy na ochranu osobních údajů a společnost Hervis je využívá k péči o zákazníky a marketingovým aktivitám (vyúčtování ročních bonusů, zpracování poptávek zákazníků, reklamní zásilky poštou, emailem nebo SMS).

 

Předávání třetím osobám je možné výlučně za účelem realizace klubových služeb.

 

Internetová služba společnosti SPAR Österreich je zabezpečena firewallovými systémy. Nashromážděné uživatelské údaje jsou chráněny před přístupem třetích osob.

 

Společnost Hervis Sport a móda, s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit ze služeb Hervis SportsClubu osoby, pokud k tomu existují závažné důvody a vyloučení je věcně odůvodněné.

 

Při opakovaném zneužívání výhod členství v Hervis SportsClubu, může dojít k restriktivnímu omezení čerpání těchto výhod.

 

 

Statistický program Webtrekk

 Za účelem zlepšení kvality a kvůli uživatelsky přívětivější formě naší nabídky používáme „Webtrekk“ firmy Webtrekk GmbH. „Webtrekk“ je statistický program, který anonymizovaně zaznamenává používání našich webových stránek. Webová analytická služba firmy Webtrekk GmbH byla prověřena z hlediska bezpečnosti dat a má certifikaci TÜV.

Používání „Webtrekku“ nám umožňuje analýzu uživatelského chování. Takto můžeme zlepšit naše služby a individuálně je přizpůsobit přáním zákazníků.

 

Co jsou cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho prohlížeče při první návštěvě našich webových stránek a které jsou v něm uloženy. S použitím stejného zařízení / stejného prohlížeče, cookies, respektive informace v nich obsažené jsou zaslány zpět na konkrétní webové stránky (první strana cookie) nebo jiné webové stránce, do níž náleží (třetí strana cookie). Tím je potvrzeno, že web byl otevřen s příslušným prohlížečem a jeho stav se změní, například zobrazením určitého obsahu. Cookies slouží k vytváření individuálních nabídek, ukládají například Vaše preference, webové stránky a jiné. Nastavení a používání cookies na webové stránce: Požadované cookies, které jsou naprosto nezbytné pro funkci našich webových stránek, jsou používány výhradně společností Hervis a jsou ukládány pouze do vašeho počítače, během aktuální relace prohlížeče. Cookies lze deaktivovat pomocí nastavení prohlížeče. Při deaktivaci cookies je možné, že nebudete využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Používání cookies společností Hervis vyžadují schválení na této webové stránce. Ačkoliv cookies nejsou nezbytně nutné pro používání webové stránky, mají zásadní funkci v jejím využívání. Vlastnosti internetové stránky, které slouží k pohodlnému prohlížení webových stránek, nemohou být bez cookies plně využity. Vaše nastavení nelze ukládat a musí být znovu zkontrolováno na každé straně. Zároveň také není možné Vám přizpůsobovat nabídku zboží a služeb dle Vašich individuálních preferencí.

Většina z používaných cookies jsou takzvané „session cookies“, které se výhradně dočasně ukládají po dobu Vašeho používání některé z našich internetových stránek. Na druhé straně používáme i „permanentní cookies“, abychom zaznamenali informace o návštěvnících, kteří naše internetové stránky navštěvují opakovaně. Obsah permanentních cookies se omezuje na identifikační číslo. Jméno, úplná IP adresa atd. se neukládají.  My a náš poskytovatel statistických služeb, firma Webtrekk GmbH, ukládáme Vaši IP adresu pouze ve zkráceném (anonymizovaném) tvaru a používáme ji k identifikaci session. 

Zkrácená IP adresa je potom okamžitě smazána, takže pořízená data jsou anonymní, a ani přes ISP již není možné přiřazení k identitě uživatele.

Používání cookies, které nejsou nezbytné k technickému fungování webové stránky, můžete velmi jednoduše zabránit tím, že je v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivujete.

vyloučení webového controllingu Webtrekk se nastavuje cookie s názvem Webtrekk OptOut. Toto platí, dokud tento cookie nesmažete.

Jestliže chcete ukládání vašich anonymizovaně pořizovaných návštěvnických dat použitím programu Webtrekk odmítnout, aby se již v budoucnosti nepořizovala, klikněte prosím ke zkompletování rozporu na následující odkaz.

 

Webtrekk Opt-Out-Cookie 
http://www.webtrekk.com/de/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html

  

 13. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 Použití této webové stránky se uskuteční za těchto uvedených podmínek: Uživatelé této webové stránky prohlašují, že s těmito pravidly souhlasí a souhlasí rovněž, že společnost Hervis v žádném případě nemůže být odpovědná za používání této webové stránky z Vaší strany.

Všechny obsahy (texty, obrázky, zvukové soubory, animace a videa) a design webové stránky společnosti Hervis slouží výlučně pro osobní informace našich zákazníků a jsou chráněny autorskými právy. Pouze k soukromým účelům smí být výřezy kopírovány, ukládány a použity k dalšímu zpracování. Profesionální použití vyžaduje výslovné písemné povolení společnosti Hervis.

Použití webové stránky se uskutečňuje na vlastní riziko. Společnost Hervis nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahy cizích webových stránek, na něž se může zákazník dostat prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Hervis se tímto výslovně distancuje od všech obsahů stránek třetích osob, propojených přes linky a tyto obsahy nepovažuje za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazené linky a pro všechny obsahy stránek, k nimž linky vedou. Všechna data této nabídky jsou chráněna autorskými právy jako databáze a databázové nástroje.

 

14. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů z těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy uzavřené dle nich jsou příslušné soudy České republiky.

 

 15. SALVATORSKÁ KLAUZULE

Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto VOP ponechává účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčenou. Smluvní partneři jsou povinni dohodnout se na znění nového ustanovení, které se nejvíc přiblíží účelu neúčinného ustanovení.

Nadpisy ustanovení, uvedených v těchto obchodních podmínkách, slouží pouze pro přehlednost a nesmí být použity k jejich výkladu.

 

 

16. MIMOSOUDNÍ (alternativní) ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Případné spory mezi společností HERVIS a Vámi jako spotřebitelem vyplývající z uzavřené kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytování služeb lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Vy jakožto spotřebitel můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz anebo máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/). Dříve než se rozhodnete pro mimosoudní řešení sporu, doporučuje společnost HERVIS se nejdříve obrátit na ní a pokusit se vyřešit vzniklou situaci smírně.

Dojde-li mezi stranami kupujícího a prodávajícího ve smlouvě ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

17. JAZYK PRO KOMUNIKACI

 Čeština.

 

 

14 dní na vrácení peněz
14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží
Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů
100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu
Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru